3D打印-火牛延伸支架

3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架
3D打印-火牛延伸支架

『W100機槓』將ATX火牛移去右腔,好似細機箱甘,愛蒞装風扇,右腔得86MM寬,要打棟放ATX火牛,剷埋右門『加强撑』先岩岩够位.早知買『W200機槓』唔使甘煩. 收屘買60*30鋁磁鐵攝住火牛.

評論