88星座-烏鴉座

88星座-烏鴉座
88星座-烏鴉座
星座 烏鴉座/Corvus
形象 烏鴉
縮寫 Crv
屬格 Corvi
體量等級 70
面積 184平方度
觀測 伍月上旬
聖衣 白銀聖衣
聖闘士
招式 統率烏鴉軍團/黑翼拳
起源 『巴比倫』時代
記錄 『托勒密』肆拾捌星座
記錄 88星座之壹

『烏鴉』擁有『羽毛白歌聲靚』, 係『太陽神』『亞波羅』聖寵,

『亞波羅』同『色薩利』公主『科洛尼斯』拍拖,『亞波羅』貪新厭舊, 甩拖時『公主』已懐有『亞波羅』『穌蝦』.

『公主』同凡人『伊斯庫斯』拍拖, 『伊挹』畀『烏鴉』睇到同『亞波羅』篤灰, 壹箭射中『公主』心口,『亞波羅』發現公主肚有『穌蝦』, 剖腹生左『亞斯克勒庇俄斯』後蒞成為醫神.

心傷『亞波羅』 詛咒『烏鴉』身披黑毛歌聲嘶啞.