Intel XEON E5-2637V4 3.50GHZ

Intel XEON E5-2637V4 3.50GHZ
Intel XEON E5-2637V4 3.50GHZ
Intel XEON E5-2637V4 3.50GHZ
Intel XEON E5-2637V4 3.50GHZ
Intel XEON E5-2637V4 3.50GHZ
Intel XEON E5-2637V4 3.50GHZ
Intel XEON E5-2637V4 3.50GHZ
Intel XEON E5-2637V4 3.50GHZ

買左雜牌『X99-F8D PLUS』, 睇岩『E5-2637 V4』支持雙U,頻率至高.『基頻3.5GHZ』畀『E5-1630V4』低200HZ.

用CPU-Z測單線程相若. 多線程跑分接近壹倍. 可能同雙CPU有關.

INTEL XEON E5-2637V4 E5-1630V4 E5-2630LV3
CPU-Z單線程 462.4 470.7 233.2
CPU-Z多線程 4368.2 2350.2 2136.7
主頻 3.5GHZ 3.7GHZ 1.8GHZ
核心 4核 4核 8核
線程 8線程 8線程 16線程
TDW 140W 140W 55W

 

評論